Az Ekamara.hu adatvédelmi nyilatkozata

A http://www.ekamara.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Company Hype Kft. (1031 Budapest, Nánási út 2/A.; Cg. 13-09-095454; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az, ezen Weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában, a személyes és céges adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

I. Jogszabályok

Az Adatkezelő a Weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és céges adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

II. Általános adatkezelési elvek

A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és céges adatok kezelője a Company Hype Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Nánási út 2/A). Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók regisztrációja során megadott személyes és céges adatait az Adatkezelő az általa fenntartott elektronikus szolgáltatás - és cég-kereső adatbázisban (a továbbiakban: „Adatbázis”) elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik az Adatbázist keresés céljából használják (a továbbiakban: „Adatfelhasználók”). Az adatkezelés jogalapja az, hogy a Felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen cél érdekében az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje, feldolgozza és az Adatfelhasználók részére továbbítsa.
A Weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes és céges adatait az Adatkezelő az Adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa az Adatfelhasználók felé. A regisztráció során az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a Felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: cégnév, székhely, tevékenység típusa. Opcionálisan megadható adatok: telefonszám, rövid leírás, adószám, facebook cím, weboldal cím, üzletek címe, nyitva tartása. Ezen kívül fényképek, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is feltölthetők.

A Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes és céges adatait a regisztrálás során használt adatbázistól eltérően más, az Adatkezelő által működtetett adatbázisába mozgathatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes és céges adatainak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít a felhasználó számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan.
Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során pontosított, a regisztrációban szereplő adatairól és kérje azok pontosítását.
Felhasználó hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az Adatkezelő a szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.
A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő szellemi alkotása. Az Adatkezelő által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

III. Felelősség

A regisztráció során megadott személyes és céges adatok tekintetében a felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak, az aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes és céges adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő okkal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett személyes vagy céges adatokból, egyéb bejegyzésekből egyértelműen kitűnik, hogy az adatbázisban elhelyezett személyes vagy céges adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, az Adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett személyes adatokat illetve bejegyzéseket az adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.
Adatkezelő a felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott információkért a felelősséget kizárja. Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy

  • felhasználó más személy személyes vagy vállalkozás céges adatait adja meg és ezzel jogszabályt vagy harmadik személy jogait sérti,
  • Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy
  • jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megszegte.

Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségre vonás érdekében.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel a személyes és céges adatoknak az Adatfelhasználók által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal illetve a felhasználó által adott hozzájárulással. Az Adatkezelő nem felelős annak biztosításáért, hogy az Adatfelhasználók a személyes és céges Adatokat bizalmasan kezelik.
A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

IV. Joggyakorlás, jogorvoslat

Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást személyes és céges adatainak kezeléséről info@ekamara.hu címen. Kérésére Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja.
Felhasználó bármikor kérheti személyes és céges adatainak helyesbítését, illetve törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes és céges adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni. Az 1992. évi LXIII. törvény szerint Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:

  • a kezelése jogellenes,
  • a felhasználó kéri,
  • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
  • azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Felhasználó tiltakozhat személyes és céges adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt vagy az adatvédelmi biztos közreműködésével is érvényesítheti az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint.

V. "Cookie"-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor Adatkezelő automatikusan kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Felhasználó a számítógép böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Adatkezelő adatfájlt kíván elhelyezni a számítógépén, vagy a cookie-k küldését meg is tilthatja.
A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl személyes azonosításra nem alkalmasak, azonban egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományokat Adatkezelő 90 napig tárolja. Az IP-címeket Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.